Käyttöehdot

Kaavaniilon käyttöehdot

  • EU:n yleisen Tietosuoja-asetuksen (6792016, “GDPR”) mukainen versio

  • Laatimispäivä: 23.4.2020

  • Muokattu: 15.9.2020

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Nettiniilo Oy:n ("Nettiniilo") kehittämään ja ylläpitämään Kaavaniilo-ohjelmistoon (jatkossa: Kaavaniilo tai Ohjelmisto).

Kaavaniilo on Googlen G Suite Marketplace -ympäristön kautta jaeltava Google-työkalujen laajennus, joka mahdollistaa Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti®-järjestelmästä ja ylioppilaskirjoituksista tutun matematiikkaeditorin hyödyntämisen Google Docs- ja Slides-tiedostojen yhteydessä mm. Google Classroom -käytössä.

Abitti® on Opetus- ja kulttuuriministeriön EU-alueella rekisteröimä tavaramerkki.

2. Terminologiaa

  • Ohjelmisto: määritelty yllä.

  • Käyttäjä: luonnollinen henkilö, joka käyttää Kaavaniilo-ohjelmistoa.

  • Asiakas: joko Kuluttaja-asiakas tai Yhteisöasiakas. Kuluttaja-asiakas on samalla myös Käyttäjä. Yhteisöasiakas mahdollistaa organisaationsa piirissä toimivien henkilöiden (esim. henkilökunnan jäsenten tai opiskelijoiden) käyttää Kaavaniilo-ohjelmistoa; Yhteisöasiakas ei juridisena henkilönä ole Käyttäjä.

3. Ohjelmiston käyttöönotto

Voidakseen käyttää Kaavaniiloa, täytyy Käyttäjällä olla Google-tili ja käyttäjän täytyy asentaa Ohjelmisto Google-tiliinsä Googlen G Suite Marketplace -kauppapaikan kautta. Käyttäjä näkee Google-tilinsä asetuksista (https://myaccount.google.com/security) milloin tahansa Kaavaniilolle myönnetyt tekniset pääsyoikeudet.

Yksityisiin Google-tileihin käyttäjä voi tehdä Kaavaniilon asennuksen itse, mutta työnantajan tai oppilaitoksen (Yhteisöasiakkaat) tarjoamien/hallinnoimien Google-tilien tapauksessa Yhteisöasiakkaan teknisen ylläpitäjän on ensin sallittava Kaavaniilon asentaminen tai asennettava se haluamalleen käyttäjäjoukolle ennen kuin Käyttäjät voivat käyttää Kaavaniiloa Yhteisöasiakkaan käyttäjilleen tarjoamien Google-tilien yhteydessä.

4. Palvelun sisältö

Kaavaniilo on Googlen Docs/Slides -työkaluihin liittyvä laajennus, joka mahdollistaa Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti®-järjestelmästä ja ylioppilaskirjoituksista tutun matematiikkaeditorin hyödyntämisen Google Docs/Slides -asiakirjojen yhteydessä mm. Google Classroomin yhteydessä. Kaavaniiloa on mahdollista käyttää ainakin Chrome- ja Firefox-selaimien tuoreilla versioilla kannettavilla ja pöytätietokoneilla (mutta ei välttämättä mobiililaitteilla). Mahdollisesti Kaavaniilo toimii myös muilla selaimilla kuin Chromella ja Firefoxilla, mutta toimivuutta muilla selaimilla ei luvata.

Kaavaniilo tuo seuraavia lisätoimintoja Google Docs- ja Slides -käyttöön:

  1. Käyttäjä voi luoda matemaattisia kaavoja

  2. Käyttäjä voi muokata aiemmin luomiansa tai muiden käyttäjien hänelle jakamia ja sisältämiä Kaavaniilolla luotuja kaavoja

  3. Käyttäjä voi jakaa Kaavaniilolla luotuja kaavoja sisältäviä asiakirjoja muille ilman, että vastaanottajalla tarvitsee olla Kaavaniiloa käytettävissään voidakseen lukea/tulostaa tiedoston kaavoineen.

5. Palvelun käytettävyys

Nettiniilo vastaa siitä, että Kaavaniilo toimii mahdollisimman hyvin ja tuottaa Käyttäjälle lisäarvoa.

Nettiniilo tekee parhaansa, jotta Kaavaniilo olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Kaavaniilon teknisestä luonteesta johtuen on kuitenkin mahdotonta taata täyttä yhteensopivuutta Google Docs- ja Slides -ohjelmistojen kanssa kaikilla hetkillä ja kaikissa tilanteissa. Mikäli Google muuttaisi Docs- tai Slides -tuotteidensa toimintaa niin, että Kaavaniiloa on sen seurauksena myös muokattava, pyrkii Nettiniilo tekemään tarvittavat muutokset kohtuullisessa ajassa.

Nettiniilolla on oikeus keskeyttää Ohjelmiston tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai Ohjelmistoon liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Nettiniilo rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Siinä tapauksessa, että Kaavaniilon käyttö estyy muista kuin Asiakkaasta johtuvista syistä vähintään kahdeksi (2) arkipäiväksi, pidentää Nettiniilo Kaavaniilon käyttöaikaa Käyttäjälle vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Nettiniiloa. Jos kyse on kuitenkin käyttökatkosta, josta Nettiniilo on ilmoittanut asiakkaalle ennakkoon, ei reklamointia tarvitse tehdä. Muuta korvausta ei Asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

Siinä tapauksessa, että jokin Kaavaniilon näissä käyttöehdoissa luvattu ominaisuus muuttuisi Asiakkaan maksamana käyttöoikeusaikana Googlen järjestelmiinsä tekemien muutosten tai muiden toimien myötä toimimattomaksi, on Nettiniilolla oikeus kohtuullisessa ajassa korjata toimimattomuus. Mikäli toimimattomuuden korjaaminen ei syystä tai toisesta onnistuisi kohtuullisessa ajassa, voi hinnanalennus jäljelläolevasta käyttöoikeusajasta tulla kyseeseen. Mahdollisen hinnanalennuksen saamiseksi Asiakkaan on reklamoitava toimimattomuudesta kirjallisesti. Hinnanalennusta määritettäessä huomioidaan toimimattoman ominaisuuden osuus kaikista Kaavaniilon tarjoamista ominaisuuksista sekä Asiakkaan jäljellä oleva käyttöoikeusaika. Mikäli Asiakas on Yhteisöasiakas, toimitaan Kauppalain 6. luvun mukaisesti. Mikäli Asiakas on Kuluttaja-asiakas, toimitaan Kuluttajasuojalain 5. luvun 18 §:n mukaisesti.

Nettiniilo ei vastaa niistä järjestelmistä, jotka ovat Googlen vastuulla tai toteuttamia. Erityisesti Nettiniilo ei vastaa Googlen palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, Googlen järjestelmissä mahdollisesti ilmenevistä teknisistä vioista, käyttäjäkuorman aiheuttamasta hitaudesta, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten tiedonsiirto- tai sähkönsyöttöverkkoihin liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Tässä kappaleessa kuvatuista häiriöistä ei Asiakkaalla ole edellisessä kappaleessa kuvattua reklamointioikeutta.

6. Oikeudet

Kaavaniilon kaikki tekijänoikeudet omistaa Nettiniilo Oy niiltä osin kuin muuta ei ole mainittu. Asiakkaalla/Käyttäjällä ei ole Kaavaniilo-ohjelmistoon liittyen mitään muita oikeuksia kuin oikeus käyttää Ohjelmistoa sen tarkoitetun käyttötavan mukaisesti.

Kaavaniilossa on käytössä seuraavat avoimen lähdekoodin komponentit:

Asiakkaan/Käyttäjän kannalta huomionarvoista on, että MIT-lisenssin mukaista ohjelmakoodia käytettäessä avoimen lähdekoodin komponentin kehittäjälle, käyttäjille tai kansainväliselle avoimen lähdekoodin yhteisölle ei muodostu oikeuksia Asiakkaalle/Käyttäjän Kaavaniilolla luomaan sisältöön. Sama pätee MPL2-lisenssiin ja Apache2.0-lisenssiin.

7. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua

Mikäli Kaavaniilo-ohjelmiston käytöstä peritään maksua, saa Käyttäjä käyttöoikeuden suoritettuaan käyttöoikeusmaksun (Kuluttaja-asiakas) tai kun Yhteisöasiakas on tehnyt käyttöoikeustilauksen organisaationsa henkilöille tai näiden osajoukolle.

Ilman erillistä sopimusta on Kaavaniiloa lupa käyttää opiskeluun sekä ekaupalliseen opetustyöhön liittyen.

Nettiniilolla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Ohjelmistoa käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan, näiden käyttöehtojen tai lain vastaisesti.

8. Käyttäjätunnus ja salasana

Kaavaniilon käyttämiseksi ei ole erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja vaan käyttöoikeus on sidottu Käyttäjän Google-tiliin.

Käyttäjä vastaa Google-käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjän oikeudet käyttää palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta Asiakkaalle rahana. Nettiniilolla on oikeus periä Asiakkaalta muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus.

9. Henkilötiedot

Nettiniilolla käsittelee Asiakkaan/Käyttäjän henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti:

10. Tietoturva

Asiakas/Käyttäjä on tietoinen, että Internet ja verkkopalvelut yleensäkään eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas/Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Nettiniilo toteuttaa Ohjelmiston tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Kaavaniilo-ohjelmistolla ei ole pääsyä mihinkään muihin Käyttäjän Google Docs- tai Slides-asiakirjoihin kuin niihin asiakirjoihin, joiden yhteydessä Käyttäjä Kaavaniiloa käyttää ja vain sillä hetkellä kun kyseinen asiakirja on Käyttäjällä avattuna muokattavaksi. Kaavaniilo ei lue niiden asiakirjojen sisältöjä, joissa Ohjelmistoa käytetään muutoin kuin siltä osin kuin on teknisesti välttämätöntä Ohjelmiston toimintojen mahdollistamiseksi.

11. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakas/Käyttäjä vastaa itse Ohjelmiston käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Asiakkaan/Käyttäjän laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Ohjelmistolle tai muille verkon käyttäjille.

12. Palvelusta perittävät maksut

Kaavaniilon käyttö on toistaiseksi maksutonta. Nettiniilo Oy voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä tällä sivustolla.

13. Asiakkaan luoma aineisto

Asiakas/Käyttäjä vastaa siitä, että tämän Ohjelmistoa käyttäen luoma aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista.

Käyttäjä vastaa kaikista Kaavaniilon avulla lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

14. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Nettiniilo Oy:lle näiden käyttöehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Nettiniilo Oy ei ole velvollinen korvaamaan Kaavaniilon käytöstä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja mikäli ei voida aukottomasti osoittaa, että vika oli nimenomaan Kaavaniilossa.

15. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Nettiniilo Oy:n Ohjelmistoon liittyvistä velvoitteista, mikäli Ylivoimainen este estää Ohjelmistoon liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, laajasti yhteiskuntaa kohtaavaa terveydellistä uhkaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Nettiniilo Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Ohjelmiston sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

16. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Nettiniilo Oy:n ylläpitämään Kaavaniilo-palveluun, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Nettiniilo Oy on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista tällä sivustolla sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

17. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Ohjelmiston käyttöoikeutta taikka Ohjelmistosta tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Nettiniilo Oy:n kirjallista suostumusta.

18. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Ohjelmistoon sekä Ohjelmiston käytöstä tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Jyväskylän käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Nettiniilo Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

19. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.